Statut PSPiA KLANZA

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach [Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104,  zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86]. oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.
§ 3

1. Stowarzyszenie może używać okrągłej pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
2/ wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych i kulturalnych,
3/ propagowanie aktywizujących metod pracy z grupą,
4/ tworzenie warunków do rozwoju różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych
w tym osobom niepełnosprawnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb przy
zastosowaniu metod pedagogiki zabawy i metod aktywizujących,
5/ integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej,
6/ stworzenie systemu kształcenia liderów grup,
7/ wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem
przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

§ 6

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1/ tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań animacyjnych
opartych na metodach pedagogiki zabawy i metodach aktywizujących,
2/ organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samo-kształceniowych,
3/ organizację i prowadzenie we współpracy z uczelnią wyższą i samodzielnymi pracownikami nauki studiów podyplomowych,
4/ organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
z zastosowaniem metod pedagogiki zabaw i innych metod aktywizujących,
5/ organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez metody pedagogiki
zabawy i inne metody aktywizujące,
6/ tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych
opartych na metodach pedagogiki zabawy i metodach aktywizujących,
7/ działalność wydawniczą i popularyzatorską,
8/ produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów określonych w paragrafie 5,
9/ gromadzenie, segregowanie oraz ocenę informacji i literatury przedmiotu.
10/ zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia
11/ obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe
Stowarzyszenia,
12/ stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy
dzieciom i ich rodzinom.

§ 6a

1. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem prawa miejscowego.
2. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych cechach.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ nadzwyczajnych
3/ wspierających,
4/ honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
1/ akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
2/ deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3/ ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch
członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału

Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia poprze?dzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:
1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia
3/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym
4/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3/ regularne płacenie składek.

§ 11

1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która akceptuje jego cele statutowe oraz otrzymała
rekomendacje od jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia
2. Nabycie praw członka nadzwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia poprzedzoną złoże?niem pisemnej deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją.

§ 12

1. Członek nadzwyczajny ma prawo:
a/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
c/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
2. Członek nadzwyczajny ma prawo ubiegać się o status członka zwyczajnego o ile spełni wy?mogi określone w statucie i w regulaminach.

§ 13

Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3/ regularne płacenie składek.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zaintereso-wana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
2. Członek wspierający ? osoba prawna ? działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członek wspierający ma prawo:
a/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
a/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ wspieranie działań Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadze?nie na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
2. W wyjątkowych przypadkach osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, może zostać wyróżniona tytułem ?Prezes Honorowy? ? dla podkreślenia znaczenia tej osoby w rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł Prezes Honorowy jest przyznawany uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Głównego. Prezes Honorowy zasiada we władzach Stowarzyszenia i może brać udział w pracach Zarządu Głównego.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
2/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Główny lub Zarząd Oddziału,
3/ wykreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest moż?liwe z przyczyn niezależnych,
4/ wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regu?laminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie
2/ Zarząd Główny
3/ Główna Komisja Rewizyjna
4/ Sąd Koleżeński
§ 19

1. Kadencja władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób doko?optowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru. Zasada ta dotyczy także członków władz Oddziału.

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nad?zwyczajne.

§ 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz w roku zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością gło?sów bez względu na liczbę obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej.
1a. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego ? na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa i członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie godności członka honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania Oddziału.
7a. Zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminów.
9. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłosze-nia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd Główny składa się z prezesa i od dwóch do sześciu członków, spośród których wybiera się wiceprezesa i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wykluczeniem okresu wakacji szkolnych.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału i Walnego Zebrania Oddziału.

§ 28

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera
przewodniczącego.
3. Nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej:
a/ osoby będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 29

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
1a. Wybór biegłego rewidenta księgowego w celu przeprowadzenia badania rocznego
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wy?jaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występo-wanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
6. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny.

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego oraz dwóch członków.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje kwestie sporne między członkami Stowarzyszenia dotyczące bieżącej działalności wewnętrznej Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek członków i władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku przeprowadzają
postępowanie wyjaśniające przy udziale zainteresowanych osób.
5. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie, w którym stwierdza zgodność bądź
niezgodność w postępowaniu członków ze statutem i wewnętrznymi regulaminami
Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński uzasadnia na piśmie orzeczenie i doręcza odpis stronom
zainteresowanym oraz Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.
6. Tryb odwoławczy od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołaniu do Walnego
Zgromadzeniu w terminie 30 dni od daty otrzymania.

V. KOŁA I ODDZIAŁY TERENOWE

§ 31

Stowarzyszenie może tworzyć koła lub oddziały terenowe.

§ 32

1. Koło terenowe Stowarzyszenia powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Główny. W skład Koła
musi wchodzić co najmniej 3 członków.
2. Koło działa na podstawie statutu Stowarzyszenia:
a/ koło skupia członków Stowarzyszenia na danym terenie oraz spełnia rolę lokalnego
centrum szkoleniowo-doradczego,
b/ do kompetencji koła należy realizacja strategicznych celów Stowarzyszenia
3. Członkowie koła wnioskują o zatwierdzenie wybranego spośród siebie pełnomocnika, którego
powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Główny.
4. Pełnomocnik jest uprawniony do:
a/ koordynacji wszelkich działań koła, reprezentacji koła w środowisku lokalnym,
b/ kadencja pełnomocnika trwa 3 lata i może być przedłużona na następną kadencję,
c/ (skreślono)
5. Kontrolę wewnętrzną koła prowadzi Główna Komisja Rewizyjna.

§ 33

1. Oddział terenowy Stowarzyszenia może być utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia, jeśli zrzeszać będzie co najmniej 10 członków.
2. Oddział terenowy posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną działalność finansową oraz działalność merytoryczną w ramach postanowień statutu, we?wnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 34
Władzami Oddziałów terenowych są:
1. Walne Zebranie członków Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 35

Walne Zebranie członków Oddziału ? sprawozdawcze jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Oddziału, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału sprawozdawczo-wyborczego należy:
1. Uchwalanie programu działania Oddziału.
2. Zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Oddziału.
3. Wybór prezesa Zarządu Oddziału i członków Zarządu Oddziału. W liczbie od 3 do 5 członków.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału w składzie 3 członków.
5. Zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Oddziału.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
7. Rozstrzyganie wniosków i postulatów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Oddziału należą zadania wymienione w § 36 pkt. 1, 2, 5, 7.
§ 38

(skreślono)

§ 39

Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie w głosowaniu ustalonym przez Walne Zebranie członków Oddziału ? wiceprezesa, sekretarza i członków Zarządu.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Realizacja postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu członków Oddziału ? rocznych sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej.
3. Uchwalenie i realizacja planów pracy Zarządu Oddziału oraz opracowanie planów finansowych Oddziału.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Oddziału raz do roku.
5. Zarządzanie powierzonym majątkiem i finansami.
6. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych na zasadach przysługujących Zarządowi Głównemu.
§ 41

Zarząd Główny ma prawo odwoływania Zarządu Oddziału w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i wyznaczenia tymczasowego kierownictwa, które zobowiązane jest w ciągu 3 miesięcy zwołać Walne Zebranie członków Oddziału w celu wyboru nowego Zarządu Oddziału.

§ 42

1. Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.
2. Od decyzji Walnego Zebrania Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego,
a w następnej kolejności do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 43

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału na okres 3 lat i działa na zasadach ustalonych w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 44

1. Majątek Oddziału stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Oddziału.

§ 45

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Oddziału składa dwóch członków Zarządu Oddziału.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału.
§ 46

Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych większością 2/3 głosów na wniosek jednej z wymienionych struktur:
1. Zarządu Głównego,
2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Zarządu Oddziału,
4. Walnego Zebrania Oddziału.

§ 47

W przypadku rozwiązania Oddziału, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia decyduje
o przeznaczeniu majątku Oddziału. Powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Oddziału

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 48

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki fi-nansowe składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich,
b/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c/ dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
d/ dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia
3. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej ?osobami bliskimi?,
b/ przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich.
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 49

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu Głównego.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 50
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgroma-dzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 51

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia po?stępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zgodnie z prawomocną uchwałą Walnego Zgromadzenia członków należy przeznaczyć na cel określony w statucie. W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane
z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego majątku.